AVÍS IMPORTANT

ENCARA HI ETS A TEMPS!, FES-TE AMB EL TEU BONUS TURÍSTIC.
GAUDEIX DE LES NOSTRES ILLES VIATJANT ENTRE L'1 DE SETEMBRE I EL 15 DE NOVEMBRE.

Descripció BONUS TURÍSTIC

Objecte

La CAIB, mitjançant l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), posa en marxa el programa BONUS TURÍSTIC, una convocatòria d'ajudes concedides per la CAIB de manera directa, en virtut de les circumstàncies ocasionades per la COVID19 en el sector turístic de les Illes Balears, amb l'objectiu de combatre els efectes socials, econòmics i productius que ha provocat la crisi sanitària a la Comunitat Autònoma.

El BONUS TURÍSTIC canalitza una actuació de foment i estímul al consum en AGÈNCIES DE VIATGE DE LES ILLES BALEARS (AAVV) mitjançant l'emissió d'abonaments , destinats a residents de qualsevol municipi de les illes, que donaran accés a descomptes en els serveis d'Allotjament de la Comunitat Autònoma.

La gestió del programa correspon a l'AETIB , mitjançant la col•laboració de les AAVV adherides al programa, que actuaran com a ENTITATS COL·LABORADORES en la gestió d’aquesta convocatoria per tal d’agilitzar la tramitacio.

Prestació econòmica

ES SUBVENCIONARÀ L'ESTÀNCIA EN :

 • Allotjaments Turístics Reglats a les ILLES BALEARS.
 • Estades Turístiques Vacacionals (ETVs) a les ILLES BALEARS.

LA SUBVENCIÓ CONSISTIRÀ EN UN DESCOMPTE DE 100€ PER PERSONA SEMPRE QUE :

 • Compleixi amb els requisits per a ser beneficiari/a de la subvenció.
 • L'estada sigui a una illa balear distinta a la de residència.
 • L'estada mínima a l'allotjament sigui de 2 nits.
 • La reserva es realitzi mitjançant les AAVV adherides al programa.

Requisits dels Beneficiaris

LA PERSONA BENEFICIARIA DE LA SUBVENCIÓ HAURÀ DE :

 • Ser major d'edat.
 • Trobar-se empadronada a les Illes Balears.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de seguretat social.
 • No trobar-se incurs en cap causa de prohibició per a obtenir la condició de beneficiari de l'article 10 del Decret Legislatiu 2/2005, de subvencions.
 • Complir rigorosament amb les mesures de protecció i restriccions establertes pel que fa a la normativa COVID.
 • Adquirir el compromís de complir amb les mesures sanitàries establertes vigents per la prevenció i contenció de la COVID-19.
 • Adquirir el compromís d'informar a l'AETIB sobre l'obtenció d'altra ajuda pel mateix concepte.
 • Autoritzar la presentació de la sol·licitud i posterior justificació a l'ENTITAT COL·LABORADORA (AAVV) per a la tramitació de la subvenció.

Condicions de la prestació econòmica

EN QUALSEVOL CAS :

 • L'import màxim de descompte per persona no podrà superar els 100€.
 • L'import del descompte, o suma de descomptes, vinculats a una reserva no podrà ser superior a l'import abonat a la factura dels serveis.
 • L'estada mínima a l'allotjament sigui de 2 nits.
 • Les estàncies contractades s'hi trobin dins dels següents períodes :
  • Entre el 15.06.2021 i el 30.06.2021 (Excepte el període comprés entre el 23 i el 27 de juny)
  • Entre el 01.09.2021 i el 15.11.2021
 • No es considerarà despesa subvencionable :
  • L'IVA.
  • l'Impost del Turisme Sostenible (ITS).
  • Els impostos indirectes que puguin ser susceptibles de recuperació o compensació, ni els tipus de despeses esmentades a l'article 31.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Només es consideraran subvencionables aquells serveis contractats que hagin estat abonats mitjançant una entitat financera, emprant :
  • Transferència bancària.
  • Xec nominatiu.
  • Targetes de crèdit / dèbit.
 • Una persona física només podrà ser beneficiaria de la subvenció una única vegada dins del marc d'aquesta convocatòria.
 • Una vegada tramitada la sol·licitud de la subvenció per part de l'AAVV a l'AETIB, no serà possible sol·licitar cap devolució total o parcial respecte a l'import detallat i vinculat a la factura emesa per l'AAVVi vinculada a la subvenció. Tampoc serà possible realitzar canvis a la reserva ja emesa.
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears | 2021 C/Rita Levi s/n, 07121, Palma (Illes Balears)