BONUS TURÍSTIC 2023

PER A RESIDENTS

ILLES BALEARS

AVÍS IMPORTANT

CONVOCATÒRIA BONUS TURÍSTIC 2023. EL REGISTRE DE SOL·LICITUDS S'HA DESACTIVAT PER TEMPS INDEFINIT. EL NOMBRE DE SOL·LICITUDS ACTIVES O EN LLISTA D'ESPERA SUPERA ÀMPLIAMENT L'IMPORT DE LA CONVOCATÒRIA.
COMPROVA LA TEVA SOL·LICITUD PREGUNTES FREQÜENTS (FAQ)

Descripció BONUS TURÍSTIC

Objecte

La CAIB, mitjançant l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), reactiva el programa BONUS TURÍSTIC / CONVOCATÒRIA 2023.Una convocatòria d'ajudes concedides per la CAIB de manera directa, en virtut del context i circumstàncies actuals amb els objectius de REACTIVAR l'ECONOMIA DE LES ILLES BALEARS i ALLARGAR LA TEMPORADA TURÍSTICA.

El BONUS TURÍSTIC canalitza una actuació de foment i estímul al consum en AGÈNCIES DE VIATGE DE LES ILLES BALEARS (AAVV) mitjançant l'emissió d'abonaments , destinats a residents de qualsevol municipi de les illes, que donaran accés a descomptes en els serveis d'Allotjament de la Comunitat Autònoma.

La gestió del programa correspon a l'AETIB , mitjançant la col•laboració de les AAVV adherides al programa, que actuaran com a ENTITATS COL·LABORADORES en la gestió d’aquesta convocatoria per tal d’agilitzar la tramitacio.

Prestació econòmica

ES SUBVENCIONARÀ L'ESTÀNCIA EN :

 • Allotjaments Turístics Reglats a les ILLES BALEARS.
 • Estades Turístiques Vacacionals (ETVs) a les ILLES BALEARS.

LA SUBVENCIÓ CONSISTIRÀ EN UN DESCOMPTE DE 100€ PER PERSONA SEMPRE QUE :

 • Compleixi amb els requisits per a ser beneficiari/a de la subvenció.
 • L'estada sigui a una illa balear distinta a la de residència.
 • L'estada mínima a l'allotjament sigui de 2 nits.
 • La reserva es realitzi mitjançant les AAVV adherides al programa.

Requisits dels Beneficiaris

LA PERSONA BENEFICIARIA DE LA SUBVENCIÓ HAURÀ DE :

 • Ser major d'edat.
 • Ser resident a les Illes Balears.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de seguretat social.
 • No trobar-se incurs en cap causa de prohibició per a obtenir la condició de beneficiari de l'article 10 del Decret Legislatiu 2/2005, de subvencions.
 • Comprometre a mantenir les mesures sanitàries establertes vigents per la prevenció i contenció per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 • Autoritzar la presentació de la sol·licitud i posterior justificació a l'ENTITAT COL·LABORADORA (AAVV) per a la tramitació de la subvenció.
 • Adquirir el compromís de comunicar a l'AETIB l'obtenció de qualsevol ajuda pel mateix concepte.

Condicions de la prestació econòmica

EN QUALSEVOL CAS :

 • L'import màxim de descompte per persona no podrà superar els 100€.
 • L'import del descompte, o suma de descomptes, vinculats a una reserva no podrà ser superior a l'import abonat a la factura dels serveis.
 • L'estada mínima a l'allotjament sigui de 2 nits.
 • Les estàncies contractades s'hi trobin dins dels següents períodes :
  • Entre el 01.06.2023 i el 30.06.2023 (Excepte el període comprés entre el 23 i el 26 de juny ambdós inclosos)
  • Entre el 01.09.2023 i el 15.11.2023
 • No es considerarà despesa subvencionable :
  • L'IVA.
  • l'Impost del Turisme Sostenible (ITS).
  • Els impostos indirectes que puguin ser susceptibles de recuperació o compensació, ni els tipus de despeses esmentades a l'article 31.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Només es consideraran subvencionables aquells serveis contractats que hagin estat abonats mitjançant una entitat financera, emprant :
  • Transferència bancària.
  • Xec nominatiu.
  • Targetes de crèdit / dèbit.
 • Una persona física només podrà ser beneficiaria de la subvenció una única vegada dins del marc d'aquesta convocatòria.
 • Una vegada tramitada la sol·licitud de la subvenció per part de l'AAVV a l'AETIB, no serà possible sol·licitar cap devolució total o parcial respecte a l'import detallat i vinculat a la factura emesa per l'AAVVi vinculada a la subvenció. Tampoc serà possible realitzar canvis a la reserva ja emesa.
Bonus Turístic / Som Illens / Promo 2023
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears | 2023 C/Rita Levi s/n, 07121, Palma (Illes Balears)